Regulamin

Strona główna » Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU

Luxury Saunas Sp. z o.o. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, NIP 954-286-45-81. Firma nazywana także Luxury Saunas Sp. z o.o.
Dokonując zakupów w Beeboxes s.c. Zamawiający akceptuje Ogólny Regulamin Zakupu i godzi się na włączenie jego punktów do treści Umowy Kupna – Sprzedaży.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Niniejszy Regulamin Zakupu ma zastosowanie do zakupów realizowanych w Luxury Saunas Sp. z o.o. i stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 k.c.
• Regulamin Zakupu stanowi integralną część każdej umowy zawieranej przez Luxury Saunas Sp. z o.o., chyba że strony transakcji wyraźnie uzgodnią inaczej na piśmie, pod rygorem nieważności.
• W przypadku, gdy Klient stosuje i przesłał Luxury Saunas Sp. z o.o. swoje Ogólne Warunki Umów, pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin Zakupu.
OFERTA
• Ogłoszenia, cenniki i inne informacje przekazywane przez Luxury Saunas Sp. z o.o. do publicznej wiadomości stanowią zaproszenie do negocjacji, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, iż stanowią ofertę.
• Tylko pisemne oferty cenowe – przesłane drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną są wiążące. Informacje na temat cen podawane telefonicznie mają charakter informacji ogólnej i nie są wiążące.
UMOWA – zamówienie
Luxury Saunas Sp. z o.o. realizuje zlecenie na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Zamówienie obok nazwy firmy Zamawiającego oraz danych kontaktowych, powinno zawierać:
• imię i nazwisko oraz nr kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za zamówienie,
• dane do faktury,
• jasne określenie przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem ilości,
• datę oferty, jeżeli zamówienie jest składane w oparciu o wcześniejszą ofertę sporządzoną przez Luxury Saunas Sp. z o.o.,
• określenie sposobu odbioru przedmiotu zamówienia – czy zostanie odebrany osobiście czy ma być dostarczony do Zamawiającego, w tym wskazanie miejsca dostawy,
• inne niezbędne elementy bez których zamówienie nie może zostać zrealizowanie,
• Potwierdzenie zamówienia stanowi faktura proforma, wystawiona w ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia. Chyba że uzgodniono inaczej.
TERMIN REALIZACJI
• Standardowy termin realizacji to 10 dni roboczych, chyba że zostanie ustalony inny termin realizacji indywidualnie.
Także czas realizacji dużych zamówień jest ustalany indywidualnie.
• Termin realizacji może ulec przedłużeniu na mocy jednostronnego oświadczenia Luxury Saunas Sp. z o.o. w przypadku:
• zaistnienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia nagłe, niezależne od woli stron, niemożliwe do przewidzenia,
• sytuacji niezależnych od Luxury Saunas Sp. z o.o. , m.in. brak dostępności surowca,
• nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie.
PŁATNOŚĆ za zamówienie następuje na podstawie faktury proforma, chyba, że ustalono inaczej.
Beeboxes s.c. oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
TRANSPORT i ROZŁADUNEK
• Koszty transportu ponosi Zamawiający. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie produkcyjnej Firmy.
• Koszt transportu ustalany jest indywidualnie na prośbę klienta i powinien być wyszczególniony jako element oferty.
• W sytuacji gdy Zamawiający zleca odbiór zakupionego towaru swojemu przewoźnikowi lub firmie kurierskiej, Klient może zostać obciążony kosztami pakowania i odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki.
• Transport nie jest jednoznaczny z rozładunkiem. Zamawiający jest zobowiązany do rozładunku towaru we własnym zakresie, chyba, że oferta Luxury Saunas Sp. z o.o. wyraźnie uwzględniała rozładunek.
• Jeżeli towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej, Firma Luxury Saunas Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie towarów podczas transportu oraz za opóźnienie w dostawie wynikające z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.
• Zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar przy kurierze, jeżeli stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Przewoźnik ma wówczas obowiązek sporządzić protokół szkody, który musi być potwierdzony podpisem przez kuriera. Protokół uszkodzenia towaru jest jedynym dokumentem na podstawie, którego można ubiegać się o odszkodowanie od firmy kurierskiej lub spedycyjnej.
• Jeżeli zamawiający stwierdzi uszkodzenie przesyłki już po wydaniu jej przez kuriera, przewoźnik ma obowiązek ustalić stan przesyłki na żądanie zamawiającego niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
• Firma Luxury Saunas Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru spowodowane przez firmę kurierską lub spedycyjną.
ODBIÓR
• Odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu zamówienia odbywa się przy jego fizycznym odbiorze. Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia na Zamawiającego przechodzi ryzyko jego uszkodzenia lub utraty.
• W momencie odbioru zamówienia Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku widocznych uszkodzeń, braków ilościowych lub braków w asortymencie, Zamawiający powinien odnotować ten fakt w protokole odbioru i zgłosić reklamację na adres Luxury Saunas Sp. z o.o.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
• W ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu zamówienia, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art.34 ust.2 i art.35 Ustawy o prawach konsumenta. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności.
• Aby odstąpić od umowy zawartej z Luxury Saunas Sp. z o.o., należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@beeboxes.eu. Przesyłkę należy nadać na adres firmy Luxury Saunas Sp. z o.o.
• W sytuacji kiedy przedmiotem zamówienia jest rzecz wykonana na zamówienie, nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, odstąpienie od umowy nie będzie możliwe.
GWARANCJA
Luxury Saunas Sp. z o.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje produkty, liczonej od daty wystawienia faktury.
• Odpowiedzialność Luxury Saunas Sp. z o.o. z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia.
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego przechowywania, przeładunku, montażu lub używania przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Nie obejmuje także uszkodzeń powstałych w wyniku aktów wandalizmów oraz gwałtownych zdarzeń atmosferycznych, a także naturalnego zużycia produktów.
• Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w przypadku pełnej i terminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.
REKLAMACJE
• Reklamacje można zgłaszać mailowo na adres: biuro@beeboxes.eu. Powinna ona zawierać: nr faktury, określenie przedmiotu zamówienia oraz opis wady.
• Po pozytywnym rozpatrzeniu Luxury Saunas Sp. z o.o. niezwłocznie usunie zgłoszone wady.
Luxury Saunas Sp. z o.o. ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji w sytuacji, kiedy Zamawiający wiedział w chwili zawarcia umowy o istnieniu wady lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej przedmiotu zamówienia.
Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
• W sprawach nieuregulowanych w zamówieniu i Regulaminie zakupu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
• W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania zamówienia i niniejszego Regulaminu zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Luxury Saunas Sp. z o.o.
PRAWA AUTORSKIE
• Firma Luxury Saunas Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa do własności ofert, projektów, rysunków, zdjęć i innych dokumentów. Bez naszej zgody nie wolno udostępniać ich osobom trzecim.
Na produktach firmy Luxury Saunas Sp. z o.o. może zostać umieszczony znak identyfikacyjny.